START
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

 

 CV

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki


Jest specjalistą z zakresu detekcji sygnałów optycznych, metrologii optoelektronicznej, niskoszumowych układów elektronicznych, łączności optycznej oraz sensorów optoelektronicznych.
Prowadzi nieprzerwanie działalność naukową od 1983 roku na Wydziale Elektroniki i Instytucie Optoelektroniki (IOE) WAT, gdzie zdobywał kolejne stopnie naukowe w dyscyplinie elektronika: magistra (1980), doktora (1992), doktora habilitowanego (2002). Tytuł profesora otrzymał w 2008.

Praca doktorska dotyczyła „Analizy wpływu wybranych czynników konstrukcyjnych i warunków pracy na parametry detektorów SPRITE”. Przedmiotem rozprawy habilitacyjnej była „Optymalizacja stosunku sygnału do szumu w odbiornikach promieniowania podczerwonego”.

Kierował kilkoma zakładami w IOE WAT, był zastępcą komendanta IOE, prodziekanem WEL, zastępcą Komendanta Wydziału Techniki Wojskowej i Komendantem tego Wydziału. W latach 2008-2015 pełnił funkcję kierownika Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych. Pełnił funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kształcenia, Komisji ds. Nauki IOE.

Członek Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, Polskiego Komitetu Optoelektroniki i Polskiego Towarzystwa Fotonicznego, Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN, Rady Naukowej Instytutu Technologii Elektronowej, Rady Naukowej Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. Członek Rady Wydawniczej kwartalnika Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, Wydawnictwa WAT-WML, Metrology & Measurement Systems  a także 17 komitetów naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych.


Łączny dorobek naukowy obejmuje ponad 375 publikacji, w tym autor i współautor 49 prac z tzw. listy filadelfijskiej, 106 artykułów w czasopismach, 4 monografii i książek, 18 rozdziałów w monografiach i książkach, 198 referatów konferencyjnych, 4 patentów i zgłoszeń patentowych. Prawie 50 prac zostało opublikowanych w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym, m.in.: Taylor&Francis, WIT Press, Laurin Publishing, Optica Applicata, Opto-Electronics Review, Molecular and Quantum Acooustics, Proceedings
of SPIE.


Współautor dwóch książek anglojęzycznych: rozdział Detection of optical radiation w książce Handbook of Optoelectronics (Taylor & Francis, 2006), oraz rozdział Passive infrared detection w książce The 2005 Photonics Handbook (Laurin Publishing, USA, 2005), oraz monografii pt.: Detekcja sygnałów optycznych Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.

Wykładowca m.in. przedmiotów: impulsowe układy elektroniczne, detekcja sygnałów optycznych, sensory promieniowania optycznego, detektory promieniowania optycznego, układy detekcji promieniowania optycznego i urządzenia optoelektroniczne na Wydziale Elektroniki, Wydziale Mechatroniki i Instytucie Optoelektroniki WAT.


Profesor Zbigniew Bielecki za całokształt działalności został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006r.), Złotym (2001r.) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1996r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000) oraz uhonorowany Medalem „Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT” (1999 r.).