START
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Analiza możliwości wykrywania produktów zawierających nikotynę metodami laserowej spektroskopii absorpcyjnej

Głównym celem naukowym projektu jest wyznaczenie widm absorpcyjnych nikotyny z uwzględnieniem interferencji widm innych gazów znajdujących się w atmosferze i temperatury oraz zdefiniowanie tematyki i tezy doktoratu.

Celem aplikacyjnym projektu będzie ocena możliwości opracowania optoelektronicznego urządzenia do wykrywania nikotyny.  Zastosowane metody badawcze będą opierały się na analizie dotychczasowych doniesień literaturowych, prac prowadzonych w Instytucie Optoelektroniki, symulacjach komputerowych (środowisko MATLAB), oraz badaniach w laboratorium iLABS (http://www.zdso.wat.edu.pl/ilabs) Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych. Badania widm przeprowadzone zostaną przy użyciu wysokiej klasy spektrometru fourierowskiego iS50 firmy Nicolet. Do generacji próbek gazowych symulujących atmosferę zastosowany zostanie generator referencyjnych próbek gazowych firmy KIN-TEK. Wytypowanie grupy markerów występujących w różnych produktach akcyzowych pozwoli w późniejszym etapie na wyznaczenie głównych parametrów mających wpływ na realizację układu wykrywania działającego w oparciu o metodę laserowej spektroskopii absorpcyjnej.