START Projects PL ZDSO Dotacja iLABS
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Przebudowa Laboratorium Detekcji Sygnałów Optycznych dla potrzeb ultraczułej spektroskopii absorpcyjnej (2)

Inwestycja dotyczy modernizacji pomieszczeń Laboratorium na potrzeby realizacji badań naukowych związanych z wykrywaniem markerów chorób w wydychanym powietrzu, jak również niebezpiecznych substancji i par materiałów wybuchowych przy użyciu metod optoelektronicznych. Szeroki zakres zastosowań wymaga prowadzenia równoczesnych badań kilku substancji. Dlatego też, istotne jest zapewnienie odseparowania poszczególnych stanowisk oraz zainstalowanie oddzielnych instalacji gazowych. Realizacja inwestycji poprawi warunki użytkowania i przechowywania specjalistycznej aparatury unikalnej w skali kraju. Wykonanie systemu dystrybucji gazów, systemu wymuszonego obiegu i filtracji powietrza, zapewni precyzję pomiarów oraz pozwoli na realizację prac badawczych na większą skalę, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. Laboratorium nie stanowi samodzielnego budynku, a w jego pobliżu istnieje duży ruch osób postronnych, dlatego istotnym zagadnieniem będzie montaż systemu, który zapewni monitorowanie samego Laboratorium, jak również bliskiego jego otoczenia.

Bieżąca działalność Laboratorium koncentruje się wokół ekstremalnie czułych metod pozwalających na wykrywanie i pomiar śladowych ilości wybranych substancji i związków chemicznych. Przebudowa Laboratorium umożliwi dalszy rozwój opracowanych do tej pory ultraczułych technik absorpcyjnej spektroskopii laserowej, które stanowić mogą istotne narzędzie w ochronie zdrowia, środowiska oraz w systemach bezpieczeństwa.