Aktualności

Metrolodzy PAN obradowali w IOE

W dniu 23 kwietnia br. w Instytucie Optoelektroniki odbyło się zebranie plenarne Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN prof. dr hab. inż. Janusz MROCZKA z Politechniki Wrocławskiej – członek korespondent PAN, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, założyciel i kierownik Katedry Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej. Dostojnych gości w imieniu rektora-komendanta WAT gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA powitał dyrektor Instytutu Optoelektroniki płk dr inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI, który zaprezentował historię oraz profil działalności Instytutu. Następnie odbyły się zamknięte obrady Komitetu, po których jego członkowie mieli okazję zwiedzić laboratoria oraz zapoznać się z pracami badawczymi prowadzonymi w Instytucie Optoelektroniki, w tym również z pracami z zakresu metrologii optoelektronicznej.

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN posiada 33 członków, przedstawicieli polskich uczelni wyższych, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Głównego Urzędu Miar, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN,  Wojskowego Centrum Metrologii MON. Wojskową Akademię Techniczną w składzie komitetu reprezentują: prof. dr hab. inż. Zdzisław JANKIEWICZ (IOE), prof. dr hab. inż. Antoni ROGALSKI, czł. rzecz. PAN (WTC) oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI (IOE).

Zakres działalności Komitetu obejmuje: opracowywanie i analizę metod pomiarowych; pozyskiwanie, przetwarzanie i interpretację informacji ilościowej o zjawiskach elektrycznych i nieelektrycznych (optycznych, mechanicznych, fizykochemicznych, termicznych i innych); ocenę błędów i niepewności pomiaru. Podstawowe kierunki badań prowadzone przez Komitet to: metody dedukcyjne i indukcyjne w modelowaniu matematycznym pól fizycznych, eksperymentalna ocena modeli pomiarowych, sensoryka (czujniki inteligentne, optoelektroniczne, sieci czujnikowe i inne), fuzja danych, cyfrowe przetwarzanie danych i sygnałów, algorytmizacja problemu odwrotnego, mikro- i nanosystemy pomiarowe, telemetria, pomiary biomedyczne, pomiary parametrów energii elektrycznej i procesów technologicznych, monitorowanie środowiska.

Komitet wydaje kwartalnik Metrology and Measurement Systems znajdujący się na liście filadelfijskiej oraz cykl książek „Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej”. Jest organizatorem cyklicznej konferencji Kongres Metrologii.

 

4046

9067

9069

9060

9075

4040

9076

Tekst: Ewa Jankiewicz

Zdjęcia: Beata Rutecka, Ewa Jankiewicz

SECON 2014 w ZDSO

26 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęła się XXXIII Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2014. Konferencja potrwa do 28 marca i jak co roku organizowana jest przez studentów i doktorantów Wydziału Elektroniki, a w szczególności członków Koła Naukowego Elektroników i Energetyków oraz Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy WAT. Komitetowi Programowemu Konferencji przewodniczy JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest mjr dr. inż. Mirosław Czyżewski.

Konferencja podzielona jest na siedem sesji plenarnych tematycznie związanych z energetyką, elektroniką, kompatybilnością elektromagnetyczną, komputerowym wspomaganiem projektowania i analizą układów elektronicznych, optoelektroniką, systemami radarowymi, radiowymi, telekomunikacyjnymi, informacyjnymi oraz zarządzaniem w telekomunikacji. Podczas sześciu sesji plenarnych i jednej sesji plakatowej autorzy zaprezentują 49 referatów wybranych przez komitet programowy.

Patronat nad Konferencją objęły: Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, Oddział Polski Stowarzyszenia Łączności i Elektroniki Sił Zbrojnych AFCEA oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W ramach programu Konferencji uczestnicy mieli możliwość poznania zaplecza naukowo-dydaktycznego Akademii oraz prezentacji laboratoriów. Jedna z wizyt miała miejsce w laboratorium Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych, gdzie goście mieli możliwośc zapoznania się wyposażeniem i zakresem prowadzonych prac, w szczególności systemu łącza optoelektronicznego na długości fali 10μm pracującego z wykorzystaniem kwantowych laserów kaskadowych oraz optoelektroniczny sensora materiałów wybuchowych.

 

SECON 0004

SECON 0006

SECON 0008

SECON 0012

   fot. Elżbieta Dbrowska

Konkurs Rektora na najlepszą studencką

W konkursie Rektora na najlepszą studencką poza programową pracę naukową wyróżniono 3 studentów z Koła Naukowego Optoelektroników. Byli nimi Arkadiusz Tkacz i Sylwester Chojnowski za prace "Zautomatyzowany system wykrywania zanieczyszczeń" pod opieką mjr dr inż. Jacka Wojtasa oraz oraz Helena Krzysiak za pracę „Stanowisko do badań laserów kaskadowych” pod opieką ppłk. dr inż. Janusza Mikołajczyka.

wat 46  wat 43   dyplom sylw

  
 

Konferencja wiWAT 2013

wiwatDnia 3.12.2013 roku w Klubie WAT pod patronatem Jego Magneficencji Rektora-Komendanta WAT odbyła się Konferencja Młodych Naukowców Wiedza i Innowacje wiWAT 2013. Koło Naukowe Optoelektroników było reprezentowane przez 8 Członków. Spośród prezentujących się osób najlepszym przyznano nagrody- w gronie nagrodzonych znalazł się Marcin Bieńczuk zajmujący drugie miejsce w kategorii najlepsza praca studencka.

Lista członków Koła Naukowego Optoelektroników zgłoszonych na konferencję wiWAT2013 oraz prezentowane tematy:

 1. Michał Piasecki - referat - „Badania optyczne ceramicznych ośrodków czynnych Nd:Yag, Yb:Yag”
 2. Paulina Dobrowolska - plakat - „Wpływ parametrów syntezy na morfologię struktur rdzeń-płaszcz SiO2@TiO2”
 3. Katarzyna Stepaniuk - plakat - „Wykorzystanie metody nanoparticle tracking analysis (NTA) w analizie rozkładów wielkości nanocząstek koloidalnych”
 4. Judyta Rećko - plakat nr 1 - ”Otrzymywanie i badanie własności optycznych struktur Au@SiO2”; plakat nr 2 - „Otrzymywanie matryc srebrnych nanotrójkątów metodą litografii cienia”
 5. Maciej Traczyk - plakat - „Układ pomiarowy do pomiaru mikroprzesunieć odporny na fluktuacje termiczne powietrza”
 6. Bartosz Bartosewicz - referat - „Wzmocniona powierzchniowo spektroskopia Ramana (SERS) w badaniach bakterii wegetatywnych oraz sporów bakterii”
 7. Marcin Bieńczyk - referat - „Impulsowy laser Ho:YLF pompowany włóknowym laserem Tm:fiber”
 8. Tomasz Fok - referat – „Zastosowanie impulsowej tarczy argonowej o zmiennym przestrzennym rozkładzie gęstości gazu do generacji harmonicznych wyższych rzędów”

Każdy z uczestników opublikował artykuł w materiałach konferencyjnych.

 

Planowane spotkania i przedsięwzięcia:

 • Udział w Pikniku Naukowym Centrum Nauki Kopernik
 • Organizacja seminariów naukowych
 • Publikacja wyników badań podczas konferencji oraz w prestiżowych czasopismach naukowych
 • Nawiązanie współpracy z innymi kołami naukowymi: Kołem Naukowym Chemików WAT, Kołem Naukowym Fizyków Politechniki Warszawskiej

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-start-68