SPUB

Projekt dotyczy dotacji finansowej na pokrycie części kosztów utrzymania zintegrowanego stanowiska laserowej spektroskopii absorpcyjnej (iLABS - integrated Laboratory of the Applied Laser Absorption Spectroscopy, http://www.zdso.wat.edu.pl/ilabs). Głównymi jego podzespołami są między innymi modułowy generator gazów KIN-TEK 491M, monochromator z zestawem siatek dyfrakcyjnych i z szerokopasmowymi źródłami promieniowania, spektrofotometr fourierowski firmy Thermo Fisher Scientific z komórką wieloprzejściową, przestrajalne źródło promieniowania laserowego firmy Ekspla z analizatorem długości fali, analizator sygnałów o dużej szybkości próbkowania firmy Tektronix Inc. Wyposażone jest ono w wiele innych elementów, bez których nie byłoby możliwe prowadzanie badań w zakresie spektroskopii absorpcyjnej. Staranny dobór wszystkich komponentów wchodzących w skład stanowiska podyktowany został obszarami badań z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. W konsekwencji powstało wyjątkowe stanowisko badawcze, na którym prowadzane są kompleksowe badania, których zakres jest unikatowy w porównaniu z obszarem działań innych ośrodków naukowych zajmujących się podobnymi zagadnieniami nie tylko w regionie, ale również i w kraju.

 

 

 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-badania-3-projekty-80-pl-zdso-270-spub-2017